Fonts tributàries locals

Dins el sistema tributari local a nivell municipal,es pot distingir entre els impostos, les taxes i preus vigents següents: