• Num.1 - Impost Béns Immobles (IBI)

  impost directe, de caràcter real, la gestió del qual és compartida amb l’Administració de l’Estat, i el fet imposable de la qual està constituït per la propietat de béns immobles – urbans, rústicas o de característiques especials- o la titularitat de drets sobre els mateixos (arts. 60 a 77 TRLRHL).

 • Num.2 - Impost Construccions, Instal-lacions i Obres

  impost indirecte el fet imposable del qual consisteix en la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal-lació o obra, sempre que s’exigeixi llicència d’obras o urbanística i sigui competent per a la seva concessió l’Ajuntament de la imposició (arts. 100 a 103 TRLRHL).

 • Num.3 - Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana

  impost real i directe, que grava l’increment de valor que experimentin els terrenys urbans i es posi de manifest a conseqüencia de la transmissió de la propietat dels mateixos o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi, limitador del domini, sobre aquests terrenys (arts. 104 a 110 TRLRHL).

 • Num.4 - Impost Vehicles de Tracció Mecànica

  impost directe, el fet imposable del qual consisteix en la titularitat de vehicles de tracció mecànica aptes per circular per la via pública (arts. 92 a 99 TRLRHL).

 • Num.5 - Impost Activitats Econòmiques (IAE)

  impost directe, de caràcter real, de gestió compartida amb l’Administració de l’Estat i grava l’exercici, al territori nacional d’activitats empresarials, professionals i artístiques (arts. 78 a 91 TRLRHL).