ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Batlia

Acta 06/15, de la sessió de constitució del ple de l'ajuntament i elecció de batle, realitzada el dia 13 de juny de 2015.

En virtut de l’acord de Plenari de data 13 de juny de 2015, el Sr. Joan Verger Rosiñol ostenta el càrrec de Batle de l’ajuntament de Montuïri.

Equip de Govern

Acta 07/15, de la sessió plenària extraordinària de l’ajuntament ple celebrada el dia 23 de juny de 2015.

En l'organització municipal dissenyada per la Batlia s'estableix la definició de 5 grans àrees d'actuació de les quals seran responsables distints membres del consistori:

Batle, Sr. Joan Verger Rosiñol

Correu electrònic: batle@ajmontuiri.net

 • - Urbanisme i habitatge: Tràmits urbanístics, normes subsidiàries, catàleg de camins
 • - Participació ciutadana: Llistat d'associacions de Montuïri, reserva d'espais naturals

1r Tinent de Batle, Sr. Biel Pocoví Ferrando

Correu electrònic: bpocovi@ajmontuiri.net

 • - Agricultura i medi ambient: Residus, agricultura
 • - Serveis socials i salut: Sanitat, serveis socials

2n Tinent de Batle, Sra. Mª Teresa Martínez Marcus

Correu electrònic: tmartinez@ajmontuiri.net

 • - Economia i hisenda: Sistema tributari local, fons tributàries locals, calendari del contribuent, llocs i terminis per al pagament, ordenances i reglaments no fiscals, pressupost municipal, liquidació pressupost municipal
 • - Turisme i noves tecnologies: Turisme a Montuïri, punt d'informació ocupacional, servei promoció econòmica Mancomunitat, llistat empreses de Montuïri, punt d'informació europeu, noves tecnologies

Regidora, Sra. Mª Francisca Pocoví Melià

Correu electrònic: mfpocovi@ajmontuiri.net

 • - Educació i cultura: Educació, cultura, infància
 • - Fires i festes

Regidor, Sr. Octavi Rechach Bauza

Correu electrònic: orechach@ajmontuiri.net

 • - Esports i joventut: Instal·lacions esportives, clubs esportius, joventut

Junta de Govern

L'article 20 de la LRBRL i els arts. 22 i 23 LMRLIB assenyalen que les òrgans necessaris de tot ajuntament són el Batle, els Tinents de batle i el Ple; i que la Junta de govern local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells que així ho acordi el ple de l'ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un acord independent.

La Junta de govern local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és presidida pel Batle i formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats lliurament pel Batle, que n'ha de retre compte al ple.

Els membres de la Junta de Govern Municipal designats son els 1er i 2on. Tinents de Batlia, el senyor Biel Pocoví Ferrando i la senyora María Teresa Martínez Marcus, quedant integrada la mateixa pels indicats regidors i presidida per aquesta Batlia.

Ple municipal

Conforme a l’establert a la normativa aplicable i tenint en compte la informació aportada pels Grups polítics amb representació a l’Ajuntament, es constitueixen els següents grups polítics:

 • - Grup municipal Mes per Montuïri (MES) : Integrat pels Regidors, D. Joan Verger Rosiñol, D. Biel Pocoví ferrando, Dª. María francisca Pocoví melia, Dª. María Teresa Martinez Marcus i D. Octavi Rechach Bauza.
 • Portaveu D. Biel Pocoví Ferrando. Suplent : D. Joan Verger Rosiñol.
 • - Grup municipal Partido popular ( P.P ) : Integrat pels Regidors, D. Jaume Bauçà Mayol, Dª. María Elena Jaume Sastre, D. Gabriel Nicolau Sastre, Dª. Catalina María Ribas Nicolau i D. Joan A. Ramonell Miralles.
 • Portaveu D. Jaume Bauçà Mayol. Suplent : D. Joan A. Ramonell Miralles.
 • - Grup municipal PSIB-PSOE (PSOE) : Integrat pel Regidor D. Guillem Mas Miralles.
 • Portaveu D. Guillem Mas Miralles.

Calendari:

 • 1.- Una sessió cada dos mesos, a celebrar el primer dijous del mesos par si no és festiu. Si fos festiu, es celebraria el dia hàbil immediat següent.
 • 2.- Les sessions es celebraran normalment a les 21 hores en horari d’estiu i a les 20:00 en horari d’hivern. Aquest horari es podrà modificar en els casos de sessions extraordinàries.

Actes dels plenaris

Dotació econòmica als grups polítics

 • Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 125 €/grup.
 • Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup, consistent en la quantia de 30 €/regidor.

Així l’assignació mensual de cada grup serà la següent:

 • Grup MES : 275,00 €
 • Grup P.P : 275,00 €
 • Grup PSOE : 155,00 €

Indemnitzacions i assistències

Indemnitzacions: Les indemnitzacions les poden rebre tots els membres de la Corporació (inclòs els que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial) per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectius i prèvia justificació documental, segons les normes administratives i les que aprovi el Ple.

Assistències: Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part, les següents quanties:

 • a) Sessions de Ple: 20,00 €/sessió.
 • b) Sessions de la Junta de Govern Local: 20,00 €/sessió.
 • c) Sessions de les Comissions Informatives: 20,00 €/sessió.

Dedicació exclusiva i parcial

Els càrrecs de la Corporació que es podran dur a terme amb dedicació exclusiva i parcial, que són els següents:

-Sr. Batle, D. Joan Verger Rosiñol : amb dedicació exclusiva, essent les quanties que percebrà segons aquesta responsabilitat de 2.726,20 €/mes, per 14 mensualitats, amb efectes de dia 23 de juny de 2015.

El règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites retribucions, d'acord amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, i que serà de 34 hores setmanals.