SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN LA TRANSFORMACIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES

BOIB NÚM 168 - 14 / NOVEMBRE / 2015
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Requisits dels beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que duguin a terme les actuacions que s’esmenten a l’apartat quart d’aquesta Resolució i que, en el moment de la proposta de resolució, reuneixin els requisits següents:
- Siguin titulars d’una empresa dedicada a la transformació, comercialització o desenvolupament dels productes agrícoles contemplats a l’annex I del Tractat de la Unió Europea, tret dels productes de la pesca.
- No estiguin en crisi, d’acord amb la definició establerta per la Unió Europea a l’apartat 2.2 de les directrius sobre les ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi.
Actuacions subvencionables
1. Poden ser subvencionables les inversions materials o immaterials que es realitzin a les Illes Balears i afectin la transformació, la comercialització o el desenvolupament de productes agrícoles inclosos a l’annex I del Tractat europeu, excepte els productes de la pesca, i que, en tot cas, persegueixin algun dels següents objectius:
a. Millorar el rendiment, la competitivitat i el desenvolupament econòmic.
b. Fomentar els productes de qualitat.
c. Afavorir la innovació i el respecte al medi ambient, la seguretat laboral, la higiene, el benestar animal i millorar les ràtios de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
2. Únicament seran subvencionables les despeses següents:
a. La construcció, adquisició (inclòs l’arrendament financer) o millora de béns immobles.
b. La compra o arrendament amb opció de nova maquinària i equipament fins al valor de mercat del producte.
c. Els costs generals vinculats a les despeses contemplades a les lletres a) i b), com honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.
d. Les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisicions de patents, llicències, drets d’autor, marques registrades.
Sol·licituds
1. Per a l’any 2015, el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la publicació de la present Resolució en el BOIB fins al 31 de desembre de 2015.
2. Per als anys successius 2016, 2017, 2018 i 2019, els terminis de presentació de sol·licituds seran:
-Primera convocatòria: de l’1 de gener fins al 30 de juny de cada any.
-Segona convocatòria: de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de cada any.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços