Comunicacions i internet

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, els ajuntaments estan obligats a difundir mitjançant les seves pàgines webs; els plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos.

LEY 30/2007, 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Publicat al BOE núm. 261 de dia 31 d’octubre de 2007.

El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepàncies entre la documentació suministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la primera.